Przyjęcia do przedszkola

HARMONOGRAM REKRUTACJI 

w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju
na rok szkolny 2024/2025

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej

5 lutego

23 lutego Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola
26 luty Udostępnienie  oferty przedszkola odnośnie rekrutacji.
26 luty

15 marca

 

Rejestracja  wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
3 kwietnia Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

8 kwietnia

19 kwietnia Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu.
25 kwietnia Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 23 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkola
27 maja 4 czerwca  Złożenie w przedszkolu  wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
10 czerwca Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
13 czerwca 24 czerwca  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu.
27 czerwca Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 27 czerwca Procedura odwoławcza.

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:

  • do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
  • do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,
  • do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  • do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

NABÓR ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW OBOWIĄZKOWYCH I KRYTERIÓW DODATKOWYCH

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE:

1.Wielodzietność rodziny kandydata

2.Niepełnosprawność kandydata

3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą

(SPEŁNIENIE JEDNEGO Z KRYTERIÓW OBOWIĄZKOWYCH POWODUJE PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA)

PUNKTOWANE – KRYTERIA DODATKOWE

1 Dziecko , które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego  lub dziecko, które w roku szkolnym, na który przeprowadza się rekrutację, podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

8 punktów

2 Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja w Urzędzie Skarbowym w Kłodzku, w tym za pośrednictwem płatnika.

1 punkt

3 Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy.

3 punkty

4 Dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów kandydata zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

2 punkty

5 Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

1 punkt

6 Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin.

1 punkt

Wniosek oraz załączniki do pobrania: