Przyjęcia do przedszkola

HARMONOGRAM REKRUTACJI 

w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju
na rok szkolny 2023/2024

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
6 lutego 28 lutego

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola
01 marca Udostępnienie  oferty przedszkola odnośnie rekrutacji.

01marca

24 marca

 

Rejestracja  wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
06 kwietnia Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

11 kwietnia

21 kwietnia Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu.
25 kwietnia Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 25 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola
01 czerwca 09 czerwca

 

Złożenie w przedszkolu  wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
16 czerwca Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

19 czerwca

23 czerwca

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu.
27 czerwca Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 27 czerwca Procedura odwoławcza.

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:

 • do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
 • do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,
 • do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 • do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

NABÓR ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW OBOWIĄZKOWYCH I KRYTERIÓW DODATKOWYCH

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE:

1.Wielodzietność rodziny kandydata

2.Niepełnosprawność kandydata

3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą

(SPEŁNIENIE JEDNEGO Z KRYTERIÓW OBOWIĄZKOWYCH POWODUJE PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA)

PUNKTOWANE – KRYTERIA DODATKOWE

1 Dziecko , które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego  lub dziecko, które w roku szkolnym, na który przeprowadza się rekrutację, podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

8 punktów

2 Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja w Urzędzie Skarbowym w Kłodzku, w tym za pośrednictwem płatnika.

1 punkt

3 Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy.

3 punkty

4 Dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów kandydata zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

2 punkty

5 Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

1 punkt

6 Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin.

1 punkt

Wniosek oraz załączniki do pobrania:

 • 1. wniosek o przyjecie do przedszkola (*.odt) / (*.doc)
 • 2. wielodzietność (*.odt) / (*.doc)
 • 3. samotny rodzic (*.odt) / (*.doc)
 • 4. oświadczenie PIT (*.odt) / (*.doc)
 • 5. przetwarzanie danych osobowych przedszkole (*.doc)
 • 6. wniosek o przyjęcie do żłobka (*.odt)
 • 7. zgoda na przetwarzanie danych żłobek (*.odt)