Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
PRZEDSZKOLE W DUSZNIKACH – ZDROJU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  http://bip.przedszkole.duszniki.pl/strony internetowej BIP, oraz https://przedszkole.duszniki.pl/ strony internetowej przedszkola w Dusznikach – Zdroju .

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak skrótów klawiaturowych, możliwości powiększania czcionki, dostosowania kontrastu,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • hiperłącza nie mają nadanych tytułów,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Violetta Żurek, przedszkole.duszniki@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 8669 377. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przedszkole w Dusznikach-Zdroju, ul Krakowska 3, 57-340 Duszniki-Zdrój.
 2. Przedszkole użytkuje budynek będący własnością Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój.
 3. Dla użytkowników przedszkola dostępne są 2 wejścia:
 4. -od ulicy Krakowskiej -wejście główne, bez schodów prowadzące do korytarzyka , a następnie schodami w dół i w górę do dwóch szatni( po 10 schodów) – od ulicy Zamkowej (wejście boczne) przy tych drzwiach znajduje się domofon do wszystkich grup i zwykły dzwonek, przed wejściem niski próg (około 4cm) i wejście bez schodów na parter budynku, na piętro schody (2×10 stopni).
 5. Na parterze osoba na wózku może się poruszać, dostępny jest korytarz i przestrzenie sal, po pokonaniu niskiego progu wejścia bocznego (około 4 cm).
 6. Korytarze i schody prowadzące na pierwsze piętro nie są wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność.
 7. Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.
 8. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 9. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 10. Przy budynku jest parking (5 miejsc) dla potrzeb przedszkola, parkowanie do 15 minut.
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Przedszkole w Dusznikach-Zdroju nie posiada aplikacji mobilnych