Przyjęcia do przedszkola

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

na rok szkolny 2018/2019 obowiązujące w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 19 luty–16 marca 2018 r. 07–11 maja 2018 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 19 marca–30 marca 2018 r. 14–18 maja 2018 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 6 kwietnia 2018 r.do godz. 15.00 23 maja 2018 r.do godz. 15.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 9 kwietnia–20 kwietnia 2018 r. 28–29 maja 2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 kwietnia 2018 r.do godz. 15.00 30 maja 2018 r.do godz. 15.00.

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9ustawy Prawo oświatowe:

  • do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
  • do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,
  • do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  • do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

NABÓR ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW OBOWIĄZKOWYCH I KRYTERIÓW DODATKOWYCH

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE:

1.Wielodzietność rodziny kandydata

2.Niepełnosprawność kandydata

3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą

(SPEŁNIENIE JEDNEGO Z KRYTERIÓW OBOWIĄZKOWYCH POWODUJE PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA)

PUNKTOWANE – KRYTERIA DODATKOWE

1 Dziecko , które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego  lub dziecko, które w roku szkolnym, na który przeprowadza się rekrutację, podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

8 punktów

2 Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja w Urzędzie Skarbowym w Kłodzku, w tym za pośrednictwem płatnika.

1 punkt

3 Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy.

3 punkty

4 Dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów kandydata zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

2 punkty

5 Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

1 punkt

6 Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin.

1 punkt

Wniosek oraz załączniki do pobrania:

1. – wniosek o przyjecie do przedszkola.odt
    – wniosek o przyjecie.doc
2. – wielodzietność.odt
    – wielodzietność.doc
3. – samotny rodzic.odt
    – samotny rodzic.doc
4. – oświadczenie PIT.odt
– oświadczenie PIT
.doc